بهترین های ادبیات معاصر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات معاصر در جهان
 کتاب حکمت و معیشت

کتاب حکمت و معیشت

اثر عبدالکریم سروش از انتشارات صراط


 کتاب علم چیست فلسفه چیست

کتاب علم چیست فلسفه چیست

اثر عبدالکریم سروش از انتشارات صراط


 کتاب رستاخیز جان

کتاب رستاخیز جان

اثر مرتضی آوینی از انتشارات واحه


 کتاب چراغ لاله

کتاب چراغ لاله

اثر فرهاد حسن زاده از انتشارات ذکر


 کتاب علم شناسی فلسفی گفتارهای در فلسفه

کتاب علم شناسی فلسفی گفتارهای در فلسفه

اثر عبدالکریم سروش از انتشارات صراط


 کتاب گنجینه آسمانی

کتاب گنجینه آسمانی

اثر مرتضی آوینی از انتشارات واحه


 کتاب فربه تر از ایدئولوژی

کتاب فربه تر از ایدئولوژی

اثر عبدالکریم سروش از انتشارات صراط


 کتاب نسیم حیات

کتاب نسیم حیات

اثر مرتضی آوینی از انتشارات واحه


 کتاب سفر به سرزمین نور

کتاب سفر به سرزمین نور

اثر مرتضی آوینی از انتشارات واحه


 کتاب قصه ی درختی که خوابش می آد

کتاب قصه ی درختی که خوابش می آد

اثر فرهاد حسن زاده از انتشارات پیدایش