بهترین های ادبیات معاصر

معرفی بهترین و معروف ترین کتاب های ادبیات معاصر در جهان
 کتاب بامداد خمار

کتاب بامداد خمار

اثر فتانه حاج سیدجوادی از انتشارات البرز


 کتاب ارشیا

کتاب ارشیا

اثر اشکان رهگذر از انتشارات هورخش


 کتاب غروب جمشید

کتاب غروب جمشید

اثر اشکان رهگذر از انتشارات هورخش


 کتاب پسر ایرانی

کتاب پسر ایرانی

اثر ماری رنولت از انتشارات ققنوس


 کتاب تغییر

کتاب تغییر

اثر مو یان از انتشارات آرمان رشد


 کتاب هشدار برادران گریم

کتاب هشدار برادران گریم

اثر کریس کالفر از انتشارات پرتقال


 کتاب انسان و حیوان

کتاب انسان و حیوان

اثر صادق هدایت از انتشارات نشر چشمه


 کتاب خیام صادق

کتاب خیام صادق

اثر صادق هدایت از انتشارات نشر چشمه


 کتاب من و کامینسکی

کتاب من و کامینسکی

اثر دانیل کلمان از انتشارات کتاب سرای نیک


 کتاب شهرت

کتاب شهرت

اثر دانیل کلمان از انتشارات مروارید