کتاب اقتصاد سیاسی ایران

اثر همایون کاتوزیان از انتشارات مرکز - مترجم: محمدرضا نفیسی-ادبیات معاصر