کتاب مهارت های مطالعه

اثر تونی بازان از انتشارات پل - مترجم: محمدجواد نعمتی-ادبیات معاصر
خرید کتاب مهارت های مطالعه
جستجوی کتاب مهارت های مطالعه در گودریدز

معرفی کتاب مهارت های مطالعه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت های مطالعه


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب بخشنده
 کتاب خودت را بشناس
 کتاب پریرا چنین می گوید
 کتاب منطقه مرده
 کتاب دو تک پرده ای و یک نمایشنامه آموزشی